92: Tinnsjå

Type: Innlandsvann
GPS: 59° 53' 58.596", 8° 54' 33.192"
Koordinater: 59.89961, 8.90922
Elev: 190 m (623 ft)
Landing: Tillatt
Brygge: Ukjent

Notater

Radio: 123,50
Fuel:
Taxi/Mat/Overnatting: På Tinnsjøen er det gjestebrygge innerst i båthavna på Mæl. Også
muligheter til å legge til på strand i nærheten. Tinnsjø kro ligger 5 min gange fra båthavna.

Sist oppdatert 29. august 2017 av mikael

Kart

Tinnsjå

N 59° 53' 58.596", E 8° 54' 33.192" (59.89961, 8.90922)

Kartbilder

Klikk på bildet for større visning

Lovdata

Lovdata: Fastsett av Tinn kommunestyre 16. oktober 1997 med heimel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag av § 5 første ledd bokstavpunkt a.
§ 1.Landing og start med luftfartøy er berre tillate når vilkåra i denne forskrifta er oppfyllte. Forskrifta innskrenkar ikkje bruk av luftfartøy i samsvar med § 4, 1. ledd bokstavpunkt a - f i motorferdsellova. Når det føreligg særlege grunnar er det og framleis høve til å søkja løyve etter motorferdsellova sin § 6, 1. ledd. Plikta til å innhente løyve frå grunneigar vert ikkje endra.
§ 2.Landing og start med luftfartøy er tillate:
a) I dei delane av Tinnsjå og Møsvatn som ligg i Tinn
kommune.
b) På Mårvatn ved Synken (inntil 2 km nord for Mår-dammen)
og på Kalhovd-fjorden ved Stegaros (inntil 2 km søraust for
vestre Stegaros) og Kalhovddammen, når formålet er naudsynt
transport i samband med jakt, fiske og annan utmarksnæring.
c) I Hardangervidda nasjonalpark når dette skjer med heimel i
verneforskrifta for nasjonalparken.
§ 3.I særlege tilfelle kan kommunen gjera unntak frå reglane i denne forskrifta. Slike vedtak kan berre gjerast med verknad for inntil eitt år.
§ 4.Denne forskrifta vert gjort gjeldande frå 1. desember 1997.Forhold som ikkje kjem inn under denne forskrifta vert regulera av motorferdsellova med nasjonal forskrift. Vedtak fatta med heimel i denne forskrifta kan påklagast til fylkesmannen.