Motorferdsel­loven

Lovdata: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr. 82

Søknad om bruk av luftfartøy

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven åpner for noen unntak som er beskrevet i loven og som er akseptert som allment anerkjente nytteformål. Kommunen har i oppgave å behandle søknader om motorferdsel i saker med formål ut over de som er akseptert i loven. Bruk gjerne skjema her: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Sokna…